Minna Zechner

A comprehensive list of my publications.

2020

Vaiva-kollektiivi (Karsio, Olli, Näre, Lena, Olakivi, Antero, Sointu, Liina & Zechner Minna) (2020) Hoivan arvo markkinoilla ja markkinoitta. Gerontologia 34(4), 345‒348.

Zechner, Minna & Rappe, Erja (2020) Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja [The handbook of an ageing soecity]. Editorial, Gerontologia 34(4), 315‒316.

Zechner, Minna & Romakkaniemi, Marjo (2020) Luottamus on sosiaali- ja terveyspalveluiden perusta [Trust is the basis of social and health services]. Editorial, Janus 28(4), 321‒322. https://journal.fi/janus/article/view/100433

Aaltonen, Tarja, Hautamäki, Tiina, Henriksson, Lea, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2020) Tieteellinen kirjoittaminen tutkijaryhmänä [Scientific writing in a group of researchers]. Tiedepolitiikka 45(2), 7‒21. https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98236

Zechner, Minna & Romakkaniemi, Marjo (2020) Muutos haastaa sosiaalipolitiikkaa ja palvelujärjestelmää [Change is challenging social policy and the service system]. Editorial in Janus 28(3), 217‒219. https://journal.fi/janus/article/view/97291

Zechner, Minna & Paavola, Jutta (2020) Aikuissosiaalityön muutostarpeita toimeentulotukiuudistuksen jälkeen [Pressures for change in adult social work after the income maintenace was transferred to Kela]. In Tuija Korpela, Hanna-Mari Heinonen, Markku Laatu, Simo Raittila ja Minna Ylikännö (eds.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, 430‒455. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/319709/Ojista_allikkoon_saavutettava.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vaiva-kollektiivi (Karsio, Olli, Näre, Lena, Olakivi, Antero, Sointu, Liina & Zechner Minna) (2020) Vanhuus, vaiva ja tasa-arvo [Old age, ailment and equality]. In Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (eds.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Helsinki: Gaudeamus, 227–242.

Zechner, Minna & Tiilikka, Tiina (2020) Representations of Mothering of Migrant Finns. In Johanna Hiitola, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (eds.) Family life in transition: Borders, transnational mobility and welfare society in Nordic countries. Abingdon: Routledge, 69–80.

Zechner, Minna & Hautamäki, Tiina (2020) Hyvinvointivaltio kotiseutuna ulkosuomalaisten blogeissa [Welfare state as a homely landscape in the blog texts of migrant Finns]. In Sulevi Riukulehto & Ari Haasio (eds.) Virtuaalinen kotiseutu. Helsinki: SKS 171–197.

Zechner, Minna & Romakkaniemi, Marjo (2020) Kriisissä hyvinvointivaltion merkitys korostuu [The meaning of welfare state increases in times of crisis]. Editorial in Janus 28(2), 113¬–114. https://journal.fi/janus/issue/view/6572

Romakkaniemi, Marjo & Zechner, Minna (2020) Janus on kultaa [Janus is golden] Editorial in Janus 28(1), 1–2. https://journal.fi/janus/issue/view/6215

Zechner, Minna (2020) Kirja-arvio teoksesta [Book review on] Piia Leino: Yliaika. Lex 75. Gerontologia 34(3), 311‒312.

Olakivi, Antero & Zechner, Minna (2020) Vanhustyön johtaminen ei ole kokeilematta jäänyt ihmelääke [Elder care management is not a non-tested miracle cure]. Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat 5.1.2020 https://www.hs.fi/paivanlehti/05012020/art-2000006363255.html

2019

Aaltonen, Tarja, Henriksson, Lea, Tiilikka, Tiina, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2019) Maisema omaelämäkirjoitusten kerronnallisena resurssina [Landscape as a narrative resource in autibiographic texts]. Sosiologia 56(3), 266–281.

Hoppania, Hanna-Kaisa & Zechner, Minna (2019) Ammattihoivakin on aina myös ihmissuhde. Mielipidekirjoitus, Aamulehti 12.2.2019. https://www.aamulehti.fi/a/201453264?c=1536306568605

Zechner, Minna (2019) Olosuhteet vaikuttavat taloudelliseen toimintakykyyn [Circumstances influence the economical capability]. In Minna Zechner, Sirpa Karjalainen & Katri Viitasalo (eds.) Avauksia taloussosiaalityöstä. Jyväskylä: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 15–22. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64919

Zechner, Minna (2019) Sosiaalityöstä apua talouden hallintaan [Social work assisting in economical capability]. In Minna Zechner, Sirpa Karjalainen & Katri Viitasalo (eds.) Avauksia taloussosiaalityöstä. Jyväskylä: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 3–6. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64919

Ojala, Satu & Zechner, Minna (2019) Voitontavoittelu heikentää sote-palveluita [Profit-making weakens social and health care services]. Helsingin Sanomat. Vieraskynä 12.6.2019. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006138901.html

Zechner, Minna & Hytti, Tytti (2019) Tilannearvioinnista palvelutarpeen arviointiin [From social diagnosis to service assessment] In Minna Zechner (ed.) Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144, 42–52. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061320426

Zechner, Minna (2019)PRO SOS –hanke ja palvelutarpeen arviointi (The PRO SOS-project and service assessment]. In Minna Zechner (ed.) Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144, 15–17. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061320426

Zechner, Minna (2019) Is Finland Connected for e-Health and e-Welfare – In Jing, Tian-kui, Kuhnle, Stein, Pan, Yi., Chen, Sheying (eds.) Aging Welfare and Social Policy. China and the Nordic Countries in Comparative Perspective. International Perspectives on Ageing 20. Cham: Springer, 125–138.

Zechner, Minna (2019) Relational Narratives and Moorings in International Mobility and Migration at an Advanced Age. Journal of Finnish Studies 22(1&2), 66–84.

2018

Zechner, Minna (2018) Ylirajaisia koteja. Kirja-arvio kirjasta [Book review on] Transnational homes. Transnational Migration and Home in Older Age (2016) Katie Walsh & Lena Näre (toim.). New York: Routledge. Sosiologia 55(4), 407−409.

Zechner, Minna (2018) Aikuissosiaalityö ei saa unohtua uudistuksissa [Adult social work should not be forgotten in reforms]. Vieraskynä: Helsingin Sanomat 11.4.2018. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005636554.html

Zechner, Minna & Rinne, Päivi (2018) Social Work Education in Finland. In Nieto- Morales, Concepción & Solange De Martino Bermúdez, Mónica (eds.) Social work in 21st century. Challenges for academic and professional training. Dykinson: Madrid, 147−168.

Zechner, Minna & Rinne, Päivi (2018) Educación del trabaho social en Finlandia. In Nieto- Morales, Concepción & Solange De Martino Bermúdez (eds.) Trabajo social en el siglo XXI. Desafíos para la formación académica y profesional. Dykinson: Madrid, 328−351.

Karvonen, Mira & Zechner, Minna (2018) Ammattilaisten erilaiset oikeudet ja vastuut: kehitysvammaisten asumispalveluissa käytetyt rajoittamistoimenpiteet [Different rights and responsibilities: the restriction measures in housing services for people with mental disabilities]. In Tiina Tiilikka, Hilkka Majasaari ja Silja Saarikoski (eds.) Yhteistyössä toimien: Käsityksiä monialaisuudesta ja moniammatillisuudesta sosiaali- ja terveysalalla. SeAMK Sosiaali- ja terveysala tutkii ja kehittää 3. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 136, 41−50. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157993/B136_low.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2017

Zechner, Minna (2017) Transnational Habitus at the Time of Retirement. Identities. Global Studies in Culture and Power (October).

Hoppania, Hanna-Kaisa, Olakivi, Antero & Zechner, Minna (2017) Johtamisen rajat [The limits of management]. In Jenni Kulmala (ed.) Parempi vanhustyö. Jyväskylä: PS-kustannus, 202-225.

Zechner, Minna (2017) Vastuutetut omaishoitajat markkinoilla [Responsibilized informal carers in the markets of care]. Gerontologia

Zechner, Minna & Koivusilta, Leena (2017) Lasten ruokakulttuuri ja perhetausta [Children’s Food Culture and Family Background] . In Asta Heikkilä, Jenni Kulmala & Silja Saarikoski (eds.) Hyvinvointi ja luovuus. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B.

Vaiva-kollektiivi, eli Hoppania, Hanna-Kaisa, Karsio, Olli, Näre, Lena, Olakivi, Antero & Sointu, Liina, Vaittinen, Tiina & Zechner, Minna (2017) Sote-norsu posliinikaupassa? Vanhuus ja vaivaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa [A Social and health care reform elephant in a porcelain shop - Old age and ailment in the reform]. Puheenvuoro. Janus 25(2), 176-180. https://journal.fi/janus/article/view/63286/25824

Karsio, Olli & Zechner, Minna (2017) Ei yhtiöittämispakkoa -muuttuuko sote? [Counties are not forced to form enterprises – does that change the social and health ervice reformation?]. Suomen kuvalehti vol. 33, 18.8.2017. Puheenvuoro.

Zechner, Minna (2017) Sosiaalialan käytäntöä ja teoriaa kansainvälisesti [Studying practive and theory of social welfare internationally]. In Varamäki, Elina, Junell, Pasi, Päällysaho, Seliina, Saarikoski, Silja & Uusimäki, Sirkku (toim.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja

A. Tutkimuksia 26. Seinäjoki: SeAMK. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133199/A26.pdf;jsessionid=3DA191B4139630C45824E23ACD460C53?sequence=1

Zechner, Minna (2017) Laaja PRO SOS-hanke pyrkii kehittämään sosiaalityötä [Large PRO SOS project aims to develop social work]. @SeAMK 8.3.2017 http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/maaliskuu-2017-seamk/laaja-pro-sos-hanke-pyrkii-kehittamaan-sosiaalityota/

Zechner, Minna (2017) Book review: Thideman Faber, Tine & Pristed Nielsen, Helene (eds.) (2015) Remapping Gender, Place and Mobility. Global Confluences in

Nordic Peripheries, Farnham: Ashgate. 240 pp. Nordic Journal of Ethnicity and Migration 7(2), 128-130. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/njmr.2017.7.issue-2/njmr-2017-0015/njmr-2017-0015.pdf

Zechner, Minna (2017) Mikä vaivaa? [What is troubling?] Esitys ja blogiteksti HYVA Sosiaalifoorumi 1.4.2017 http://www.hyvinvointivaltio.fi/?p=803

Zechner, Minna (2017) Sosiaalialan YAMK-opiskelijoilla yhteinen opintojakso saksalaisten kanssa [A joint course with German and Finnish social welfare master degree students]. 13.6.2017 @seamk, Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti. http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kuva-puuttuu-sosiaalialan-yamk-opiskelijoilla-yhteinen-opintojakso-saksalaisten-kanssa/

2016

Hoppania, Hanna-Kaisa, Karsio, Olli, Näre, Lena, Olakivi, Antero, Vaittinen, Tiina, Sointu, Liina & Zechner, Minna (2016) Hoivan arvoiset – vaiva yhteiskunnan ytimessä [Worthy of care – ailment at the heart of society]. Helsinki: Gaudeamus.

Zechner, Minna & Haasio, Ari (2016) Seksuaalisuus sosiaalisesti vetäytyneiden nuorten verkkopuheessa [Socially withdrawn youth web talk on sexuality]. Seksologinen Aikakauskirja 2(1), 3-16. http://seksologinenseura.fi/tiedostot/SA2_02_ZechnerHaasio_final.pdf

Burau, Viola, Zechner, Minna, Dahl, Hanne Marlene & Ranci, Contanzo (2016) The political construction of elderly care markets: comparing Denmark, Finland and Italy. Social Policy & Administration (early view) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12198/abstract

Aaltonen, Tarja, Henriksson, Lea, Tiilikka, Tiina, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2016) Hoivasivistystä etsimässä – omaishoivan rajapinta mielipidekirjoituksissa [Searching for care civilization – the interface of family care in letters to the editor]. Aikuiskasvatus 36(3), 195-209.

Aaltonen, Tarja, Henriksson, Lea, Laiho, Anne, Oinonen, Eriikka, Rautiainen-Keskustalo, Tarja, Riikonen, Tarita, Tiilikka, Tiina, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2016) Koulutettu naiskansalainen suomalaisessa hyvinvointivaltiossa – johdatus teemaan [Educated female citizen in the Finnish welfare state – introduction]. Aikuiskasvatus 36(3), 164-168.

Zechner, Minna (2016) Omaishoitosopimus – velvoite vai merkityksetön paperi? [Informal care allowane agreement – obligatio or a meaningless paper?] In Halmetoja, Antti, Koistinen, Pertti & Ojala, Satu (eds.) Sosiaalipolitiikan lumo.

Tampere: Tampere University Press, 54-64. https://tampub.uta.fi/handle/10024/98996

Zechner, Minna (2016) Good life in old age with vouchers with Finnish and Swedish home care – In Timo Toikko (ed.) Subjective wellbeing in regional contexts. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia 24, 70-88. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115701/A24.pdf?sequence=1

Toikko, Timo & Zechner, Minna (2016) Introduction: Perspectives of subjective wellbeing. In Timo Toikko (ed.) Subjective wellbeing in regional contexts. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia 24, 5-9. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115701/A24.pdf?sequence=1

Zechner, Minna (2016) Teknologia muuttaa kotihoidon työtä [Technology changes the work in home care]. In Pasi Junell, Asta Heikkilä, Seliina Päällysaho & Silja Saarikoski (eds.) Hyvinvointia ja innovaatioita monialaisesti ja raja-aitoja madaltaen: Katsaus Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaan 2016, 367-375. http://www.theseus.fi/handle/10024/119959

Zechner, Minna (2016) Vaivaisuusko kunniaan – [Giving credit to ailment] @seamk, joulukuu 2016. Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti. http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/vaivaisuusko-kunniaan/

2015

Aaltonen, Tarja, Henriksson, Lea, Tiilikka, Tiina, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2015) Kodista laitokseen – vanhusten asumisen representaatiot mielipidekirjoituksissa [From home to institution -representations of housing for elders in letters to editor]. Gerontologia 29(3)262-275.

Zechner, Minna & Kulmala, Jenni (2015) Digitalisaation ja vanhuus [Digitalization and old age]. In Haasio, Ari, Zechner, Minna & Päällysaho, Seliina (eds.) (2015)

Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa [Internet, web services and information technology in teaching and research]. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia 22, 192-202. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103048/A22.pdf?sequence=1

Zechner, Minna, Haasio, Ari & Päällysaho, Seliina (2015) Johdanto: Digitalisaation lupauksia ja uhkia [Promises and threads of digitalization]. In Haasio, Ari, Zechner, Minna & Päällysaho, Seliina (eds.) (2015) Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa [Internet, web services and information technology in teaching and research]. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia 22, 5-10. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103048/A22.pdf?sequence=1

Haasio, Ari, Zechner, Minna & Päällysaho, Seliina (eds.) (2015)

Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa [Internet, web services and information technology in teaching and research]. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia 22. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103048/A22.pdf?sequence=1

Zechner, Minna (2015) Book review on: Masten, Ann S., Liebkind, Karmela and Hernandez, Donald J. (eds.) (2012) Realizing the potential of immigrant youth,

Cambridge: Cambridge University Press. At Nordic Journal of Migration Research 5(1), 51-52. http://www.degruyter.com/view/j/njmr.2015.5.issue-1/issue-files/njmr.2015.5.issue-1.xml

2014

Aaltonen, Tarja, Henriksson, Lea, Tiilikka, Tiina, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2014) Hyvä elämä vanhuudessa [Good life in old age]. In Anna Metteri, Heli Valokivi & Satu Ylinen (eds.) Terveyssosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 244-270.

Haasio, Ari & Zechner, Minna (2014) Identiteettipuhetta Hikikomero-keskustelufoorumilla [Indetity talk in on an online discussion formu for hikikomori]. In Mika Gissler, Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen, Päivi Muranen & Matilda Wrede-Jäntti (eds.) Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot vuosikirja 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki, 51-62.

Santonen, Teemu, Zechner, Minna, Myllymaa, Tapio & Fagerlund, Pirja (2014) Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen. Ideoita koulutuksen kehittämiseen. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu. http://www.laurea.fi/fi/tutkimus_ja_kehitys/julkaisut/liike-elama_julkinen/Documents/Foremassi2025%20loppuraportti_Santonen%20et%20al.pdf

Toikko, Timo & Zechner, Minna (2014) Johdanto. In Minna Zechner (ed.) Hyvinvointitieto: kokemuksellista, hallinnollista ja päätöksentekoa tukevaa – Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 15. Seinäjoki: SeAMK, 3-8. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/74697/A15_Zechner_Minna.pdf?sequence=3

Van Aerschot, Lina & Zechner, Minna (2014) Is there a Nordic model of elder care? – Similarities and differences between Denmark, Finland, Norway and Sweden. In Maciej Pietrzykowski & Timo Toikko (Eds.) Sustanable welfare in a regional context. Seinäjoki: Seinäjoki University of Appleid Sciences, 116-138 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85076/B83_Sustainable%20welfare%20in%20a%20regional%20context.pdf?sequence=1

Zechner, Minna (2014) Kuolevien vanhusten omaishoiva. In Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (eds.) Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 62-64.

Zechner, Minna (2014) Mitä hyvinvointikertomus kertoo hyvinvoinnista? In Minna Zechner (ed.) Hyvinvointitieto: kokemuksellista, hallinnollista ja päätöksentekoa tukevaa – Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 15. Seinäjoki: SeAMK, 9-31. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/74697/A15_Zechner_Minna.pdf?sequence=3

2013

Haapasaari, Katariina & Zechner, Minna (2013) ForeMassi-aluetyöskentely Etelä-Pohjanmaalla. In Jukka Laitinen, Tarja Meristö, Hanna Tuohimaa (eds.) Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tulevaisuuden osaaminen maakunnissa itsenäisen kotona selviytymisen näkökulmasta. [Know-how in welbeing and safety in the Finnish regions from the viewpoint of indepdent living]. ForeMassi2025-skenaarioraportti II. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohjan yksikkö, 29-46. http://www.laurea.fi/fi/cofi/julkaisut/Documents/Foremassi-skenaarioraportti%20II.pdf

Zechner, Minna (2013) Informaali hoiva on vanhusten arkipäivän peruspilari. Vanhustenhuollon uudet tuulet 6, 4-5.

2012

Rostgaard, Tine & Zechner, Minna (2012) Shifting boundaries of elder are: Changing roles and responsibilities. European Journal of Ageing 9(2), 97-99. http://www.springerlink.com/content/n44t3501p5137pu7/fulltext.pdf

Zechner, Minna & Valokivi, Heli (2012) Negotiating care in the context of Finnish and Italian elder care policies. European Journal of Ageing 9(2), 131-140.

Zechner Minna (2012) Palveluseteli vanhushoivan yksityistämisen välineenä [Sevice voucher as a tool for privatizating elder care]. In Minna Zechner (ed.) Julkiset sosiaalipalvelut muutoksessa. Markkinat, mittarit ja ennakointi. Seinäjoki: Anja Mäntylän rahasto, 47-66.

Näre, Lena, Wrede, Sirpa & Zechner, Minna (2012) Työn glokalisaatio [Glocalisation of work]. Sosiologia 49(2), 185-189.

Zechner, Minna (2012) Arjen monikulttuurinen kansalaisuus. Kirja-arvio Keskinen, S. Vuori, J. & hirsiaho, A. (toim.) Monikulttuurisuuden suskupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Janus 20(4), 384-387.

2011

Anttonen, Anneli & Zechner, Minna (2011) Theorizing care and care work. In Birgit Pfau-Effinger & Tine Rostgaard (eds.) Care between work and welfare in European societies. Houndmills: Palgrave Macmillan, 15-34.

2010

Zechner, Minna (2010) Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa [Informal care in the context of social policy]. Acta Universitatis Tamperensis 1543. Doctoral Thesis in social policy. http://acta.uta.fi/teos.php?id=11353

Zechner, Minna (2010) Global care and national social policies. In Lise Widding Isaksen (ed.) Global care work. Gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press, 175-198.

Zechner, Minna (2010) Transnational care and national social policies. In Thomas Faist, Pirkko Pitkänen, Jürgen Gerdes & Eveline Reisenauer (eds.) Transnationalisation and Institutional Transformations. Working Paper 87/2010, Bielefeld: COMCAD, 213-235. http://www.uni-bielefeld.de/tdrc/ag_comcad/downloads/workingpaper_87_TRANS-NET.pdf

Zechner, Minna (2010) Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa. Janus 18(4), 403-412.

2009

Kröger, Teppo & Zechner, Minna (2009) Migration and care: Giving and needing care across national borders. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 4(2)17-26. http://files.nowhereland.info/679.pdf

Zechner, Minna, Lumme-Sandt, Kirsi & Kirsi, Tapio (2009) Vanhusperheen vieraat [Visitors in an aged family]. In Riitta Jallinoja (ed.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 236-257.

Zechner, Minna & Sointu, Liina (2009) – Kyllä kaks huonoo on paljon rattosampi. – Yksin asuvien vanhojen ihmisten sosiaaliset suhteet ja hoiva Suomessa ja Italiassa. [With two feeble ones it is much better. – Social relations and care of older people in single households in Finland and in Italy.] Gerontologia 23(4), 189-199.

Anttonen, Anneli, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2009) Johdanto [Introduction]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva – Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 7-15.

Anneli, Anttonen & Minna Zechner (2009) Tutkimuksen lähestymistapoja hoivaan [Research on care]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva – Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 16-98.

Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2009) Ristiriitainen omaishoiva -Läheisen auttamisesta kunnan palveluksi [Contradictory informal care -from helping the close one to a municipal service]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva – Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 126-153.

Zechner, Minna & Valokivi, Heli (2009) Hoivan tarve ja vanhan ihmisen toimintakyky [Older person’s capapiblities and needs for care]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva -Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 154-175.

Anttonen, Anneli, Sointu, Liina, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2009) Lopuksi [At the end]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva – Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 238-254.

Zechner, Minna, Valokivi, Heli & Anttonen, Anneli (2009) Palveluasuminen on kunnalle edullista. Vastine Aamulehden mielipidesivulla apulaispormestari Harri Airaksisen edellisen päivän Alakerta-kirjoitukseen 18.06.2009.

Zechner, Minna (2009) Maahanmuuttajavanhukset ja hoiva. Diakonia 1/2008, 20-21.

2008

Zechner, Minna (2008) Care of older persons in transnational settings. Journal of Aging Studies 22(1), 32-44. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890406507000655

Zechner, Minna (2008) Kykyjä kyvyttömyyden tasolla: hoivan vaiheet vanhusten kertomana [Capacities in in incapacities: stages of care as told by elders]. Janus 16(4), 295-310. http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/janus/0408/Janus_4_2008_zechner.pdf

Kiiskinen, Elina & Zechner, Minna (2008) Verkko-opetuksen pedagogiikkaa: virtuaalikurssi vaihto-opiskelijoille [Pedagogy in web-based teaching. A virtual course for exchange students]. Ammatillisten aineiden opettajaopintojen lopputyö. Tampere: Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/8140/Kiiskinen.Elina_Zechner.Minna.pdf?sequence=2

Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2008) Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee. Sosiaaliturva 96(5), 22-23.

Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2008) Hoivan tarpeessa, hoivan keskiössä. Teoksessa Lipponen, P. (toim.) Rakas velvollisuus. Helsinki: Kirjapaja, 181-204.

Zechner, Minna (2008) Hoivaa brittinäkökulmasta. Kirja-arvio Phillips, J. Care. Key concepts. Cambridge: Polity Press. Janus 1(16), 87-89.

2007

Zechner, Minna (2007) Puolisoitaan hoivaavien luottamus ja epäluottamus vanhuspalveluihin [Trust and distrust in elder care services]. In Antti Karisto, Teppo Kröger & Marjaana Seppänen (eds.) Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä, Jyväskylä: PS-kustannus, 139-166.

Zechner, Minna (2007) Ylirajaista hoivaa Suomesta [Transnational care from Finland]. Gerontologia 21(2), 56-66.

Zechner, Minna (2007) Maahanmuuttajaäitien näkemyksiä ja kokemuksia päivähoidosta ja koulusta palveluna [Immigant mothers – views on school and day care services]. In Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen (eds.) Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ. Helsinki: Väestöliitto, 239-259. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/824694406915357a8dfe7d6917e88389/1307515954/application/pdf/386433/Maahanmuuttajanaiset_e.pdf

Zechner, Minna (2007) Kenen vastuulla on vanhusten hoiva? Aamulehden Alakerta 31.10.2007.

Zechner, Minna (2007) Kauppiasmoraalin voitto? Kirja-arvostelu Helne, T. ym. (toim.) Vääryyskirja. Helsinki: Kela. Työelämän tukimus 5(1), 77-78.

2006

Zechner, Minna (2006) Hoivan paikat transnationaalisissa perheissä [Places of care in transnational families]. In Tuomas Martikainen (ed.) Ylirajainen kulttuuri: etnisyys Suomessa 2000-luvulla, Helsinki: SKS, 83-103.

Nikander, Pirjo & Zechner, Minna (2006) Ikäetiikka. Elämänkulun ääripäät, haavoittuvuus ja eettiset kysymykset [Ethics of age. Beginning and end of life, vulnerability and ethical questions[. Yhteiskuntapolitiikka 71(5), 515-526. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/100988/065nikander.pdf?sequence=1

Zechner, Minna (2006) Tutkijan ammattitaidon peruspalikat. Kirja-arvostelu: Arja Kuula: Tutkimusetiikka. Tampere: Vastapaino. Janus 2(14), 232-234.

2005

Zechner, Minna (2005) Kahden hoivavelvoitteen välissä. Sosiaaliturva 93(10), s. 26.

2004

Zechner, Minna (2004) Family commitments under negotiation: Dual carers in Finland and in Italy. Social Policy and Administration, 38(6), 640-653.

Zechner, Minna (2004) Sosiaalipolitiikka suomalaista kilpailukykyä kohottamassa. Kirja-arvostelu: Helne, T. ym. (toim.) Sosiaalinen politiikka. Juva: WSOY. Janus 12(2), 248-250.

2002

Zechner, Minna (2002) Immigrant Families. National Report of Finland. Research report on the ways immigrant organise care for children and elderly in Finland, 63 pages.

2001

Kröger, Teppo & Zechner, Minna (2001) Care Arrangements in Single Parent Families: SOCCARE-project national report, Finland, 67 pages.

2000

Raivola, Reijo, Zechner, Minna & Vehviläinen, Jukka (2000) Opintotuki – opiskelijapalkka vai koulutusinvestointi [Student benefits – investment on education or salary for studying] Opetusministeriön työryhmien muistioita 14:2000. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2000/liitteet/opm_551_optuki.pdf?lang=fi

1997

Tyynismaa, Minna & Salo, Kari (1997) Valtakunnallinen Mobile-tutkimus [National study on Mobile 24-hour support centers]. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan yksikkö.

1996

Schumann, Barbara & Tyynismaa, Minna (1996) Health behaviour and illness culture in Namibia. Tampere: University of Tampere. Master’s Thesis in social policy and psychology.

© 2021 Minna Zechner